เปลี่ยนขยะของคุณให้เป็นพลังงาน ทางออกปัญหาขยะล้นเมือง

ประเทศไทยประสบกับปัญหาการจัดการกับขยะจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาขยะเพิ่มมากขึ้น การจัดการกับขยะทั่วๆไป จะใช้การฝังกลบ ซึ่งต้องใช้ที่ว่างเป็นบริเวณกว้างในการจัดการขยะด้วยวิธีนี้ และปัจจุบันพื้นที่สำหรับการใช้ฝังกลบหาได้ยากขึ้น

"เมื่อการฝังกลบเป็นไปได้ยาก การกำจัดขยะด้วยการเผาจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงอีกต่อไป"

แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากที่สุดปัจจุบันจึงมีการนำเทคโนโลยีในการแปลงขยะเป็นพลังงานมาใช้หลากหลายวิธี ได้แก่

  • เทคโนโลยีการฝังกลบและผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลับขยะ (landfill gas to energy)
  • การแปลงสภาพให้เป็นก๊าซ (Gasification)
  • เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะ โดยการทำให้เป็นก้อนเชื้อเพลิง (refused Derived fuel : RDF)
  • เทคโนโลยีการแปรรูปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง (Pyrolysis)


โดยในบทความนี้เราจะมาดูถึงวิธีการที่นิยมใช้มากที่สุดในการนำขยะมาเป็นพลังงานกันครับ

เทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

สะสมกันลอยตัวขึ้นมาจะถูกลำเลียงไปตามท่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลติเป็นความร้อนหรือพลังงานไฟฟ้าการกำจัดขยะในวิธีนี้เป็นการรวบรวมขยะมาฝังกลบในหลุมขนาดใหญ่จนเกิดการย่อยสลายของสารอินทรีย์ ซึ่งจะทำปฏิกิริยาให้เกิดก๊าซชีวภาพ ที่มีก๊าซมีเทน (CH4) เป็นองค์ประกอบหลัก เมื่อก๊าซมีเทนที่

 
ข้อดี: ค่าใช้จ่ายถูกกว่าเทคโนโลยีอื่น
ข้อเสีย: ปัจจุบันสามารถหาที่ฝังกลบขยะยาก
เนื่องจากต้องใช้พื้นที่กว้าง และกลิ่นเหม็นยังส่งผลต่อชุมชนโดยรอบ

Green_Genius_biogas_Brest_BY
subcoal-20180531012241894

เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะ โดยการทำให้เป็นก้อนเชื้อเพลิง (refused Derived fuel : RDF)

 
การนําขยะมูล มาผ่านกระบวนการบําบัดทางกายภาพ อาทิการคัดแยก การลดขนาด และการลดความชื้น เป็นต้น เพื่อให้ได้วัสดุที่มีค่า ความร้อน ขนาด และคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานโดยอาจจะมีการนําไปใช้ประโยชน์ในสถานที่ผลิตเชื้อเพลิงขยะเอง หรือขนส่งไปใช้ในที่อื่นได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้ เผาร่วมกับถ่านหิน (Co-firing) เพื่อลดปริมาณการใช้ถ่านหินในอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Greendrive จะนำสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับมาด้วยการจัดการระบบการขนส่งกากอุตสาหกรรมที่สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อนำสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับมา

CONTACT US
  • (66) 638-462-444
  • greendrive.th@gmail.com
  • www.greendriveth.com
SUBSCRIBE TO GREEN DRIVE VIA EMAIL
25273
Total
Visitors

Copyright ©2019 Green Drive. All Rights Reserved