ทิศทางการกำจัดขยะ..ในอนาคต

ปัจจุบันภาครัฐให้ความสำคัญกับการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดการขยะในแต่ละประเภทให้หมดไปอย่างจริงจัง จากปัญหา “ขยะปริมาณมหาศาล” ที่ยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เกิดการตกค้างสร้างมลพิษมากมายแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บันทอนสุขอนามัยของผู้คนในสังคม จนลุกลามไปถึงการสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดการให้มีประสิทธิภาพ สร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการพัฒนาคิดค้นวิธีการจัดการ “ขยะ” เพื่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุด จึงเป็นทางเลือกสำคัญที่กลายเป็นประเด็นหลักที่ทุกๆ ภาคส่วนกำลังให้ความสนใจร่วมมือกันในการคิดและหาหนทาง เพื่อนำไปสู่แนวทางการจัดการและแก้ปัญหาขยะล้นเมืองอย่างเร่งด่วนร่วมกัน  การกำหนดนโยบายมาตรการ ข้อบังคับต่างๆ ด้านการจัดการของเสียที่เกี่ยวข้องใน “ภาคอุตสาหกรรม” เพื่อสร้างความร่วมมือและแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องพร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนแก้ผู้กระทำผิด        และมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นให้น้อยลงด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรมในโรงงานผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรม มุ่งศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดร่วมกับการสนับสนุนภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะให้เกิดคุณค่าสูงสุด       ด้วยการนํามาแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิง และนำพลังงานความร้อนจากการเผาทำลายที่ได้มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า เป็นการเสริมสร้าง “ความมั่นคงด้านพลังงาน” ในประเทศที่มีอยู่อย่างจํากัดและกำลังจะขาดแคลนในอนาคต และนอกจากนี้ยังมีการศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการนำกากอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ในรูปพลังงานในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ  

เพื่อนำไปสู้ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา “ขยะ” ภายในประเทศ เหนือสิ่งอื่นใด คือ “ความร่วมมือในการแสดงความรับผิดชอบขยะแต่ละชิ้น ร่วมกันของพวกเราทุกคน” …หากประสบผลสำเร็จ อนาคตไทยอาจกลายเป็นประเทศต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ที่ทำให้หลายประเทศทั่วโลก ให้ความสนใจจับตามอง

อ้างอิง : วารสารเพื่อสิ่งแวดล้อม ปีที่ 15 (Better World Green, 2016)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Greendrive จะนำสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับมาด้วยการจัดการระบบการขนส่งกากอุตสาหกรรมที่สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อนำสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับมา

CONTACT US
  • (66) 638-462-444
  • greendrive.th@gmail.com
  • www.greendriveth.com
SUBSCRIBE TO GREEN DRIVE VIA EMAIL
21505
Total
Visitors

Copyright ©2019 Green Drive. All Rights Reserved