เปลี่ยนขยะของคุณให้เป็นพลังงาน ทางออกปัญหาขยะล้นเมือง

ประเทศไทยประสบกับปัญหาการจัดการกับขยะจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาขยะเพิ่มมากขึ้น การจัดการกับขยะทั่วๆไป จะใช้การฝังกลบ ซึ่งต้องใช้ที่ว่างเป็นบริเวณกว้างในการจัดการขยะด้วยวิธีนี้ และปัจจุบันพื้นที่สำหรับการใช้ฝังกลบหาได้ยากขึ้น “เมื่อการฝังกลบเป็นไปได้ยาก การกำจัดขยะด้วยการเผาจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงอีกต่อไป” แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากที่สุดปัจจุบันจึงมีการนำเทคโนโลยีในการแปลงขยะเป็นพลังงานมาใช้หลากหลายวิธี ได้แก่ เทคโนโลยีการฝังกลบและผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลับขยะ (landfill gas to energy) การแปลงสภาพให้เป็นก๊าซ (Gasification) เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะ โดยการทำให้เป็นก้อนเชื้อเพลิง (refused Derived fuel : RDF) เทคโนโลยีการแปรรูปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง (Pyrolysis) โดยในบทความนี้เราจะมาดูถึงวิธีการที่นิยมใช้มากที่สุดในการนำขยะมาเป็นพลังงานกันครับ เทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซชีวภาพ สะสมกันลอยตัวขึ้นมาจะถูกลำเลียงไปตามท่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลติเป็นความร้อนหรือพลังงานไฟฟ้าการกำจัดขยะในวิธีนี้เป็นการรวบรวมขยะมาฝังกลบในหลุมขนาดใหญ่จนเกิดการย่อยสลายของสารอินทรีย์ ซึ่งจะทำปฏิกิริยาให้เกิดก๊าซชีวภาพ ที่มีก๊าซมีเทน (CH4) เป็นองค์ประกอบหลัก เมื่อก๊าซมีเทนที่  ข้อดี: ค่าใช้จ่ายถูกกว่าเทคโนโลยีอื่นข้อเสีย: ปัจจุบันสามารถหาที่ฝังกลบขยะยากเนื่องจากต้องใช้พื้นที่กว้าง และกลิ่นเหม็นยังส่งผลต่อชุมชนโดยรอบ เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะ โดยการทำให้เป็นก้อนเชื้อเพลิง (refused Derived fuel : RDF)  การนําขยะมูล มาผ่านกระบวนการบําบัดทางกายภาพ อาทิการคัดแยก การลดขนาด และการลดความชื้น เป็นต้น เพื่อให้ได้วัสดุที่มีค่า ความร้อน ขนาด […]

การกำจัดกากตะกอนหรือสลัดจ์ (Sludge Disposal)

สลัดจ์หรือกากตะกอนนั้นเป็นกากของเสียที่เป็นของเเข็งหรือกึ่งเเข็งโดยมีหลากหลายขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต โดยกากตะกอนที่มาจากแต่ละกระบวนการนั้นก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน เช่น กากตะกอนจากโรงงานผลิตอาหารก็จะเป็นตะกอนที่ไม่อันตราย กากตะกอนจากโรงผลิตโลหะหรือชุบโลหะก็มักจะเป็นอันตรายเเละมีโลหะหนักปน การนำสลัดจ์เหล่านั้นไปกำจัดโดยวิธีการที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ผู้ก่อกำเนิดควรทำ ซึ่งปัจจุบันนี้มีวิธีการกำจัดสลัดจ์อยู่หลายวิธี ซึ่งในบทความนี้เราจะเน้นเฉพาะการกำจัดแบบ Zero Landfill กันครับ การหมักทำปุ๋ย (Composting) การหมักทำปุ๋ย (Composting) : เป็นการนำสลัดจ์กลับมาใช้ประโยชน์ซึ่ง โดยผ่านกระบวนการเพื่อนำไปใช้เป็นปุ๋ย สารปรับสภาพดิน หรือก๊าซชีวภาพ โดยสลัดจ์ที่จะสามารถนำมาทำเข้ากระบวนการนี้ได้แก่ กากตะกอนจากระบบบำบัดที่ไม่อันตรายและมาจากโรงงานอาหาร การทำเชื้อเพลิงผสม (Fuel Blending) การทำเชื้อเพลงผสม (Fuel Blending) : เป็นระบบที่นำสลัดจ์มาผสมและปรับ ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงทดแทนสำหรับเตาเผาโรงงานปูนซีเมนต์ โดยสลัดจ์ที่จะสามารถเข้ากระบวนการนี้ได้คือ กากตะกอนที่มีค่าความร้อนเช่น กากสี ตะกอนปนเปื้อนน้ำมัน ตะกอนจากระบบบำบัดที่มีโลหะหนัก การเป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Co-Material in Cement Klin) การเป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Co-Material in Cement Klin) : ในการกำจัดด้วยวิธีนี้จะต้องเป็นตะกอนที่ไม่มีค่าความร้อน และมีผลวิเคราะห์ผ่านตาม EIA แต่ละโรงปูน เเละนี่คือวิธีการแบ่งประเภทของกากตะกอนอุตสาหกรรมโดยใช้วิธีการกำจัดแบบ Zero Landfill หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเพิ่มได้ที่ช่องทางการติดต่อหน้าเว็บไซต์ […]