รถแทงค์สำหรับขนส่งของเหลว (Tanker Truck/Trailer)

      รถขนส่งกากอุตสาหกรรมเป็นรถขนส่งชนิดพิเศษที่ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินการขนกากอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว และมีเลขทะเบียนประจำตัว 13 หลัก สำหรับผู้ขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรม เพื่อการรายงานการขนส่งของเสียอันตรายไปบำบัด หรือกำจัด และใบอนุญาตขนส่งกากของเสียอันตราย (วอ8) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547 และประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเรื่อง การขนส่งวัตถุอันตราย โดยรถขนส่งกากอุตสาหกรรมก็มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ต้องการขนส่ง โดยวันนี้เราจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถแท๊งค์เก้อร์หรือว่ารถดูดกันครับ       รถแท็งค์เก้อร์ (Tanker Truck / Trailer) เป็นรถบรรทุกสำหรับขนส่งของเหลว เหมาะสำหรับการขนส่งของเสียหรือวัตถุดิบที่เป็นของเหลว ทั้งแบบน้ำและกากตะกอนเหลว มีหลากหลายขนาดตามความต้องการหน้างานของลูกค้าโดยสามารถบรรจุน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 14 ตัน และถ้ามีรถพ่วง (Tanker Trailer) จะสามารถบรรทุกได้มีน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 28 ตัน โดยรถแท๊งค์จะมีการติดตั้งปั๊มภายในห้องเครื่องซึ่งสามารถควบคุมความดันให้เหมาะสมกับการประเภทของเสียที่ต้องการดูดได้ โดยของเสียที่มักจะใช้รถแท็งค์ในการขนส่ง เช่น น้ำเสียปนเปื้อนสารเคมีหรือน้ำมัน น้ำมันใช้แล้ว สารละลายปนเปื้อน รวมถึงกากตะกอนเหลว