กฎหมายใหม่ ให้เจ้าของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน นำรถไปตรวจสภาพ

ตามที่ได้มีประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง ให้เจ้าของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนนำรถไปตรวจสภาพ ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2541 ตามที่ได้มีประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง ให้เจ้าของรถที่จะเสียภาษีประจ าปี น ารถไปตรวจสภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้แล้ว นั้น โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศดังกล่าวเพื่อก าหนดให้รถบางประเภทต้องได้รับ การตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจ าปีเป็นการเพิ่มเติม อันจะท าให้รถที่จะเสียภาษีประจ าปีมีความมั่นคง แข็งแรง และมีความปลอดภัยในการใช้งาน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ นายทะเบียน ทั่วราชอาณาจักรออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  อ่านต่อ