กฎหมายใหม่ ให้เจ้าของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน นำรถไปตรวจสภาพ

ตามที่ได้มีประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง ให้เจ้าของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนนำรถไปตรวจสภาพ ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2541

ตามที่ได้มีประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง ให้เจ้าของรถที่จะเสียภาษีประจ าปี น ารถไปตรวจสภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้แล้ว นั้น โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศดังกล่าวเพื่อก าหนดให้รถบางประเภทต้องได้รับ การตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจ าปีเป็นการเพิ่มเติม อันจะท าให้รถที่จะเสียภาษีประจ าปีมีความมั่นคง แข็งแรง และมีความปลอดภัยในการใช้งาน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ นายทะเบียน ทั่วราชอาณาจักรออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  อ่านต่อ

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Greendrive จะนำสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับมาด้วยการจัดการระบบการขนส่งกากอุตสาหกรรมที่สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อนำสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับมา

CONTACT US
  • (66) 638-462-444
  • greendrive.th@gmail.com
  • www.greendriveth.com
SUBSCRIBE TO GREEN DRIVE VIA EMAIL
37474
Total
Visitors