รถแทงค์สำหรับขนส่งของเหลว (Tanker Truck/Trailer)

      รถขนส่งกากอุตสาหกรรมเป็นรถขนส่งชนิดพิเศษที่ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินการขนกากอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว และมีเลขทะเบียนประจำตัว 13 หลัก สำหรับผู้ขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรม เพื่อการรายงานการขนส่งของเสียอันตรายไปบำบัด หรือกำจัด และใบอนุญาตขนส่งกากของเสียอันตราย (วอ8) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547 และประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเรื่อง การขนส่งวัตถุอันตราย โดยรถขนส่งกากอุตสาหกรรมก็มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ต้องการขนส่ง โดยวันนี้เราจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถแท๊งค์เก้อร์หรือว่ารถดูดกันครับ       รถแท็งค์เก้อร์ (Tanker Truck / Trailer) เป็นรถบรรทุกสำหรับขนส่งของเหลว เหมาะสำหรับการขนส่งของเสียหรือวัตถุดิบที่เป็นของเหลว ทั้งแบบน้ำและกากตะกอนเหลว มีหลากหลายขนาดตามความต้องการหน้างานของลูกค้าโดยสามารถบรรจุน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 14 ตัน และถ้ามีรถพ่วง (Tanker Trailer) จะสามารถบรรทุกได้มีน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 28 ตัน โดยรถแท๊งค์จะมีการติดตั้งปั๊มภายในห้องเครื่องซึ่งสามารถควบคุมความดันให้เหมาะสมกับการประเภทของเสียที่ต้องการดูดได้ โดยของเสียที่มักจะใช้รถแท็งค์ในการขนส่ง เช่น น้ำเสียปนเปื้อนสารเคมีหรือน้ำมัน น้ำมันใช้แล้ว สารละลายปนเปื้อน รวมถึงกากตะกอนเหลว

เปลี่ยนขยะของคุณให้เป็นพลังงาน ทางออกปัญหาขยะล้นเมือง

ประเทศไทยประสบกับปัญหาการจัดการกับขยะจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาขยะเพิ่มมากขึ้น การจัดการกับขยะทั่วๆไป จะใช้การฝังกลบ ซึ่งต้องใช้ที่ว่างเป็นบริเวณกว้างในการจัดการขยะด้วยวิธีนี้ และปัจจุบันพื้นที่สำหรับการใช้ฝังกลบหาได้ยากขึ้น “เมื่อการฝังกลบเป็นไปได้ยาก การกำจัดขยะด้วยการเผาจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงอีกต่อไป” แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากที่สุดปัจจุบันจึงมีการนำเทคโนโลยีในการแปลงขยะเป็นพลังงานมาใช้หลากหลายวิธี ได้แก่ เทคโนโลยีการฝังกลบและผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลับขยะ (landfill gas to energy) การแปลงสภาพให้เป็นก๊าซ (Gasification) เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะ โดยการทำให้เป็นก้อนเชื้อเพลิง (refused Derived fuel : RDF) เทคโนโลยีการแปรรูปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง (Pyrolysis) โดยในบทความนี้เราจะมาดูถึงวิธีการที่นิยมใช้มากที่สุดในการนำขยะมาเป็นพลังงานกันครับ เทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซชีวภาพ สะสมกันลอยตัวขึ้นมาจะถูกลำเลียงไปตามท่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลติเป็นความร้อนหรือพลังงานไฟฟ้าการกำจัดขยะในวิธีนี้เป็นการรวบรวมขยะมาฝังกลบในหลุมขนาดใหญ่จนเกิดการย่อยสลายของสารอินทรีย์ ซึ่งจะทำปฏิกิริยาให้เกิดก๊าซชีวภาพ ที่มีก๊าซมีเทน (CH4) เป็นองค์ประกอบหลัก เมื่อก๊าซมีเทนที่  ข้อดี: ค่าใช้จ่ายถูกกว่าเทคโนโลยีอื่นข้อเสีย: ปัจจุบันสามารถหาที่ฝังกลบขยะยากเนื่องจากต้องใช้พื้นที่กว้าง และกลิ่นเหม็นยังส่งผลต่อชุมชนโดยรอบ เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะ โดยการทำให้เป็นก้อนเชื้อเพลิง (refused Derived fuel : RDF)  การนําขยะมูล มาผ่านกระบวนการบําบัดทางกายภาพ อาทิการคัดแยก การลดขนาด และการลดความชื้น เป็นต้น เพื่อให้ได้วัสดุที่มีค่า ความร้อน ขนาด […]

การกำจัดกากตะกอนหรือสลัดจ์ (Sludge Disposal)

สลัดจ์หรือกากตะกอนนั้นเป็นกากของเสียที่เป็นของเเข็งหรือกึ่งเเข็งโดยมีหลากหลายขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต โดยกากตะกอนที่มาจากแต่ละกระบวนการนั้นก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน เช่น กากตะกอนจากโรงงานผลิตอาหารก็จะเป็นตะกอนที่ไม่อันตราย กากตะกอนจากโรงผลิตโลหะหรือชุบโลหะก็มักจะเป็นอันตรายเเละมีโลหะหนักปน การนำสลัดจ์เหล่านั้นไปกำจัดโดยวิธีการที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ผู้ก่อกำเนิดควรทำ ซึ่งปัจจุบันนี้มีวิธีการกำจัดสลัดจ์อยู่หลายวิธี ซึ่งในบทความนี้เราจะเน้นเฉพาะการกำจัดแบบ Zero Landfill กันครับ การหมักทำปุ๋ย (Composting) การหมักทำปุ๋ย (Composting) : เป็นการนำสลัดจ์กลับมาใช้ประโยชน์ซึ่ง โดยผ่านกระบวนการเพื่อนำไปใช้เป็นปุ๋ย สารปรับสภาพดิน หรือก๊าซชีวภาพ โดยสลัดจ์ที่จะสามารถนำมาทำเข้ากระบวนการนี้ได้แก่ กากตะกอนจากระบบบำบัดที่ไม่อันตรายและมาจากโรงงานอาหาร การทำเชื้อเพลิงผสม (Fuel Blending) การทำเชื้อเพลงผสม (Fuel Blending) : เป็นระบบที่นำสลัดจ์มาผสมและปรับ ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงทดแทนสำหรับเตาเผาโรงงานปูนซีเมนต์ โดยสลัดจ์ที่จะสามารถเข้ากระบวนการนี้ได้คือ กากตะกอนที่มีค่าความร้อนเช่น กากสี ตะกอนปนเปื้อนน้ำมัน ตะกอนจากระบบบำบัดที่มีโลหะหนัก การเป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Co-Material in Cement Klin) การเป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Co-Material in Cement Klin) : ในการกำจัดด้วยวิธีนี้จะต้องเป็นตะกอนที่ไม่มีค่าความร้อน และมีผลวิเคราะห์ผ่านตาม EIA แต่ละโรงปูน เเละนี่คือวิธีการแบ่งประเภทของกากตะกอนอุตสาหกรรมโดยใช้วิธีการกำจัดแบบ Zero Landfill หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเพิ่มได้ที่ช่องทางการติดต่อหน้าเว็บไซต์ […]

พฤติกรรมที่จะกลายเป็น “New Normal” ของอุตสาหกรรมหลังจบ COVID-19

New normal อุตสาหกรรม โรงงาน หลัง COVID-19

ตลอดมานี้โลกจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมาหลายครั้ง นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโมเดลธุรกิจแบบใหม่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ช่วงเวลาก่อนเดือนธันวาคม 2562 ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่คือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบธุรกิจทั้งประเทศ

ขั้นตอนในการรับงานขนส่งผ่านแอพพลิเคชั่น Greendrive

ขั้นตอนในการรับงานขนส่งผ่านแอพพลิเคชั่น Greendrive https://www.youtube.com/watch?v=fCUnX4Wi6ak           เมื่อท่านได้ทำการสร้างรถขนส่งเเละพนักงานขับรถเเล้ว ท่านก็พร้อมที่จะสามารถรับงานจากเราเป็นที่เรียบร้อย ก่อนอื่นท่านสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น กรีน ไดร์ฟ ได้เเล้วทั้งระบบ IOS เเละ Android จากนั้นท่านล็อคอินเข้าสู่ระบบผ่านแอพพลิเคชั่นเเล้ว เมื่อท่านเห็นหมายเลขเเจ้งเตือนสีแดงด้านล่าง ท่านสามารถทำตามขั้นในวิดิโอเเนะนำวิธีการใช้งานข้างต้นเพื่อรับงานได้เลยครับ                 ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=fCUnX4Wi6ak

การสร้างรถขนส่งเเละพนักงานขับรถ เพื่อเริ่มรับงานขนส่ง

การสร้างรถขนส่งเเละพนักงานขับรถเพื่อเริ่มรับงานขนส่ง กรีน ไดร์ฟ https://www.youtube.com/watch?v=hUXObtTwAas           เมื่อท่านได้ทำการสมัครผ่านระบบ (เป็นพาร์ทเนอร์การขนส่ง) กับบริษัท กรีน ไดร์ฟ จำกัด แล้วนั้นทางท่านจะได้รับ e-mail ในการติดตั้งรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานระบบ และก่อนที่ท่านจะสามารถรับงานกับ กรีน ไดร์ฟ ได้นั้นท่านต้องมีการสร้างรถขนส่งและสร้างพนักงานขับรถขนส่งให้พร้อมก่อน โดยหลังจากท่านสร้างรหัสผ่านเรียบร้อยเเล้วสามารถ “คลิกที่นี่” เพื่อเข้าสู่ระบบเเล้วทำตามขั้นตอนดังในวิดิโอเเนะนำการใช้ข้างต้นได้เลยครับ              ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=hUXObtTwAas

หน้าตาเเละวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น กรีน ไดร์ฟ

หน้าตาเเละวิธีใช้งาน แอพพลิเคชั่น Green Drive                 สวัสดีครับทุกท่าน  วันนี้เราจะมาแนะนำทุกท่านเกี่ยวกับหน้าตาของแอพพลิเคชั่นและวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น กรีน ไดร์ฟ สำหรับการรับงานกันนะครับ ก่อนที่เราจะสามารถรับงานได้ท่านจะต้องสร้างรถขนส่งและพนักงานขับรถเข้าระบบก่อนจึงจะสามารถรับงานได้ หลังจากทุกท่านได้สร้างรถขนส่งและพนักขับรถเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนั้น เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีใช้งานของแอพพลิเคชั่นกันครับ หน้าตาของระบบเเละวิธีใช้งาน เมนูหลัก : เป็นเมนูที่จะทำให้ท่านเข้าถึงข้อมูลของท่านเเละประวัติการขนส่งของงานที่สำเร็จเเล้ว ตำแหน่งปัจจุบัน : เเสดงถึงตำแหน่งของท่านในตอนนี้ งานที่ได้รับมอบหมาย : จะแสดงงานทั้งหมดได้รับ โดยจะสามารถเช็คสถานะของการขนส่งได้ งานที่ได้รับมอบหมาย งานที่ถูกมอบหมาย : จะแสดงงานทั้งหมดได้รับ โดยจะมีรายละเอียดของต้นทาง ปลายทาง วันที่ ระยะทาง เเละจำนวนเงินที่จะได้รับในเที่ยวนั้น เมื่อท่านอ่านรายละเอียดครบเเล้วจึงกด “จ่ายงาน” จ่ายงาน : ปู่มจ่ายงานจะทำให้ท่านสามารถจัดการการขนส่งของท่านได้ว่าในเที่ยวนั้นจะใช้รถคันไหนเเละให้ใครเป็นคนไปขับงานนั้นๆ รับงาน : ปุ่มรับงานจะเป็นการคอนเฟิร์มว่างานในเที่ยวนั้นๆท่านจะใช้รถคันไหน เเละคนขับคนไหนในการวิ่งงาน ขั้นตอนเมื่อนำสินค้าขึ้น (ต้นทาง) เริ่มงาน : ในการขนส่ง ต้องกดปุ่ม […]

ทำไมต้อง … กรีน ไดร์ฟ

กรีนไดร์ฟ

platform การเรียกรถขนส่งกากอุตสาหกรรม ง่าย รวดเร็ว ปลอดภัยและประหยัดค่าขนส่ง Green Drive      กรีน ไดร์ฟ คือ แพลตฟอร์มสำหรับการจัดการรถขนส่งกากอุตสาหกรรมไปกำจัดอย่างถูกต้อง โดยจะให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการในการจะส่งกำจัดกากอุตสาหกรรม หรือ ตัวแทนในการส่งกำจัดกากอุตสาหกรรมนั้นสามารถจัดการรถขนส่งได้ด้วยปลายนิ้ว โดยเราจะดูแลท่านตั้งแต่การจัดหารถที่เหมาะสมกับกากอุตสาหกรรม การตรวจสอบสถานะขนส่งแบบเรียลไทม์               ปัจจุบันโรงงานในประเทศไทยนั้นทำการผลิตเพื่อให้ภาคเศรษฐกิจเราเติบโตขึ้นไปปัจจุบันมีกฏหมายที่พูดถึงการกำจัดของเสียอุตสาหกรรมและคงไม่มีโรงงานไหนที่จะอยากจะเก็บของเสียไว้ในโรงงานตัวเองหรอกใช่ไหมครับดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของโรงงานที่จะต้องส่งกากฯเหล่านั้นออกไปกำจัดแต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่ากากฯอุตสาหกรรมที่ขนส่งไปกำจัดนั้นถึงปลายทางอย่างถูกต้องได้มาตรฐานจริงๆ         ด้วยฟังก์ชันของ กรีน ไดร์ฟ ที่หลากหลายจะทำให้มั่นใจได้ว่าการขนส่งกากอุตสาหกรรมในเที่ยว นั้นจะเป็นไปอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการ tracking แบบเรียลไทม์ มีการถ่ายรูปและเซ็นชื่อยืนยันตอนขึ้นและลงของ มีจัดการเอกสารการขนส่งในแอพพลิเคชั่นเพื่อลดความผิดพลาดจากการจัดเก็บเอกสารเห็นเเล้วใช่ไหมครับว่า กรีน ไดร์ฟ ทำให้การขนส่งกากฯได้มาตรฐานจริงๆ

การกำจัดของเสียโดยการฝังกลบ (Landfill)

การกำจัดของเสียโดยการฝังกลบ

      ในปัจจุบันนี้กากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมนั้นมีวิธีที่จะกำจัดได้หลากหลายวิธี โดยวิธีที่สามารถพูดได้เลยว่าเป็นวิธีที่นิยมที่สุดคงจะหนีไม่พ้นการฝังกลบเพราะวิธีฝังกลบนั้นเป็นวิธีที่มีขั้นตอนในการส่งกากอุตสาหกรรมไปกำจัดที่ไม่ยากมากนัก และสามารถรับกากอุตสาหกรรมได้หลากหลายชนิด นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการส่งกำจัดยังไม่สูงจนเกินไป แต่อย่างไรก็ตามการฝังกลบนั้นต้องมีการจัดการอย่างปลอดภัยและถูกวิธีเพื่อให้ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้ลักษณะและคุณสมบัติของหลุมฝังกลบกันนะครับ ประเภทของหลุมฝังกลบ หลุมฝังกลบ (Landfill) ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย (Sanitary landfill) และ หลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย (Secured Landfill) ซึ่งประกอบด้วย 4 ระบบ ระบบการปูชั้นปูรองหลุม เริ่มจากการปูพื้นบ่อหรือก้นหลุมด้วยดินเหนียวและแผ่นพลาสติก HDPE ที่มีความหนาแน่นสูง ป้องกันการรั่วซึมของน้ำชะกากไหลปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำใต้ดิน ก่อนการปูพื้นชั้นถัดมา ด้วยแผ่น Geonet แผ่นพลาสติก HDPE ที่มีลักษณะเป็นตาข่าย ที่ทำหน้าที่ระบายน้ำชะกาก ต่อด้วยแผ่น Geotextile ใยสังเคราะห์ที่มีหน้าที่ในการกรองกากอุตสาหกรรม และช่วยให้น้ำชะกากระบายได้ดียิ่งขึ้น และปูตามด้วย GCL แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ ที่มีคุณสมบัติป้องกันการรั่วซึมน้ำชะกาก และดูดซับ ดักจับโลหะหนักได้เป็นอย่างดี /ตามด้วยการปิดทับด้วยดินหนา 60 ซม. ก่อนทำการฝังกลับกากอุตสาหกรรมลงไป       […]

การกำจัดของเสียโดยการเผาในเตาปูนซีเมนต์ ( Cement Kiln )

การกำจัดของเสียโดยการเผาในเตาปูนซีเมนต์

เมื่อมีกากอุตสาหกรรมเกิดขึ้นผู้ก่อกำเนิดมีหน้าที่ในการจัดการกากอุตสาหกรรมให้ถูกกฎหมายซึ่งปัจจุบันการกำจัดการกากของเสีย อุตสาหกรรมนั้นสามารถจัดการได้หลากหลายวิธี แนวคิดในปัจจุบันของการจัดการของเสียคือการเหลือทิ้งให้น้อยที่สุด โดยหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่ใช้สำหรับการกำจัดกากอุตสาหกรรมนั้นคือการเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์ เพราะนอกจากค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงจนเกินไปแล้วการเผาทำลายในเตาปูนซีเมนต์ยังเป็นวิธีการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษเพิ่ม เนื่องจากกากอุตสาหกรรมที่เข้าไปเผาในเตาปูนซีเมนต์นั้นจะถูกกำจัดโดยสิ้นเชิงด้วย นับเป็นการจัดกากอุตสาหกรรมแบบ Zero Landfill ซึ่งการกำจัดกากอุตสาหกรรมด้วยวิธีนี้จะไม่มีของเสียเหลือไว้ไปกำจัดอีกจึงถือว่าเป็นวิธีการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดวิธีหนึ่ง