ประเภทของกากของเสียอุตสาหกรรม

กากอุตสาหกรรม

กากของเสียอุตสาหกรรม

          กากอุตสาหกรรมหมายถึง ของเสียหรือสิ่งที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การบำบัดมลพิษ การรื้อถอนบริเวณโรงงาน รวมทั้งกากตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ทั้งที่อยู่ในสภาวะของแข็ง ของเหลว กึ่งแข็ง กึ่งเหลวหรือก๊าซ ทั้งนี้รวมถึงของเสียอันตรายที่เกิด จากอาคารสำนักงานและที่พักคนงานที่อยู่ภายในบริเวณโรงงาน โดยของเสียอันตรายคือสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนสารอันตราย หรือที่มีคุณสมบัติที่เป็นอันตราย โดยกากอุตสาหกรรมนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆได้แก่

ตะกอนจกระบบบำบัด

กากอุตสาหกรรมอันตราย (Hazardous waste)         

         หมายถึง ของเสียที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบของสารที่ก่อให้เกิดอันตราย กากน้ำมัน น้ำมันปนเปื้อน น้ำมันใช้แล้ว สารกัดกร่อน (Corrosive Substances) สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย (Reactive Substances)  สารพิษ (Toxic Substances) สารที่มีองค์ประกอบของสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น ของเสียที่มีสารละลายของโลหะหนัก แบตเตอร์รี่ชนิดที่ใช้ตะกั่ว นิเกิล แคดเมียม ซึ่งในการขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมอันตรายออกจากบริเวณโรงงานต้องใช้รถขนส่งที่มีความปลอดภัย ผ่านการอบรมเรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายและมีใบอนุญาตใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง (วอ.8) ซึ่ง Greendrive นั้นก็ได้มีการรวบรวมรถที่มีวอ.8 เพื่อให้บริการสำหรับการขนส่งกากอุตสาหกรรมจากโรงงานไปกำจัด โดยสามารถหารถและจองรถได้ด้วยปลายนิ้ว

 กากอุตสาหกรรมไม่อันตราย (Non-Hazardous waste)      

          ของเสียที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษ, เศษเหล็ก  ซึ่งถึงแม้ของเสียประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงแต่หากกากของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้ ไม่ได้รับการจัดการ กำจัดอย่างถูกต้อง จะส่งผลเสียมากมายต่อสิ่งสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะส่งกากอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายด้วยวิธีการรีไซเคิล โดยวิธีการคัดแยกเพื่อจำหน่ายต่อหรือการปรับปรุงคุณภาพของวัสดุที่ใช้แล้วให้กลับมามีคุณภาพดังเดิม และนำไปใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของโรงงานผู้ก่อกำเนิดที่จะต้องส่งกำจัดไปยังโรงงานที่ถูกต้อง ได้รับใบอนุญาต เพื่อจัดการและเพิ่มมูลค่าอย่างถูกวิธี

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Greendrive จะนำสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับมาด้วยการจัดการระบบการขนส่งกากอุตสาหกรรมที่สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อนำสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับมา

CONTACT US
  • (66) 638-462-444
  • greendrive.th@gmail.com
  • www.greendriveth.com
SUBSCRIBE TO GREEN DRIVE VIA EMAIL
21454
Total
Visitors

Copyright ©2019 Green Drive. All Rights Reserved