ข้อตกลงการใช้บริการ

 1. ข้อตกลงทั่วไป

1.1       โปรดอ่านข้อตกลงการใช้บริการนี้อย่างถี่ถ้วนเพื่อประโยชน์ของท่าน เนื่องจากเมื่อท่านตกลงใช้บริการของ บริษัท กรีน ไดร์ฟ จำกัด (“กรีน ไดร์ฟ” หรือ “เรา”) จะถือว่าท่านได้ยอมรับว่าท่านได้ทราบและเข้าใจในข้อกำหนดทั้งหมดในข้อตกลงการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายและข้อกำหนดใดๆ ของ กรีน ไดร์ฟ แล้ว (“ข้อตกลง”) และทราบว่าข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ระหว่างท่านกับ กรีน ไดร์ฟ โดยหากท่านไม่ยอมรับในข้อตกลงนี้ โปรดยกเลิกการใช้งาน หรือหยุดการใช้งานแอปพลิเคชั่นหรือการบริการจากเรา

1.2.      กรีน ไดร์ฟ คือบริษัททางเทคโนโลยี ที่ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้บริการขนส่งกากอุตสาหกรรม วัตถุดิบ และสินค้าอื่นๆ (ต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้งาน”) และสำหรับผู้ให้บริการขนส่งที่ต้องการให้บริการขนส่งกากอุตสาหกรรม วัตถุดิบ และสินค้าอื่นๆ (ต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม”) และท่านทราบดีว่าบริการของ กรีน ไดร์ฟ คือให้บริการเป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามผ่านทางแพตฟอร์มนี้ โดยผู้ใช้งานและผู้ให้บริการบุคคลที่สามไม่ถือหุ้นส่วน ตัวแทน, พนักงานหรือบุคลากรของ กรีน ไดร์ฟ แต่อย่างใด

1.3       ท่านทราบ และยอมรับว่ากรีน ไดร์ฟ อาจแก้ไขข้อกำหนดในข้อตกลง รวมไปถึง ค่าธรรมเนียมการใช้บริการของผู้ใช้งาน หรือค่าธรรมเนียมการใช้บริการสำหรับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ณ เวลาใดก็ได้ตามความเหมาะสม และการแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อถูกประกาศลงบน http://greendriveth.com/ หรือลงบนแอปพลิเคชั่น เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะตรวจสอบและทบทวนข้อตกลงการใช้บริการของเราอย่างสม่ำเสมอ โดยการใช้งานหรือการใช้บริการอย่างต่อเนื่องของท่านหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในข้อกำหนด ไม่ว่าท่านจะได้ตรวจสอบหรือทบทวนแล้วหรือไม่ จะถือว่าท่านได้ยินยอมต่อข้อผูกพันในการแก้ไขดังกล่าวโดยปริยาย

 1. คำจำกัดความ

2.1       “แอปพลิเคชั่น” หมายถึง แอปพลิเคชั่นมือถือที่เกี่ยวข้องและสร้างขึ้นเพื่อให้ดาวน์โหลด โดย กรีน ไดร์ฟ (หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต) เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งาน และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ตามลำดับ

2.2       “ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึงข้อมูลที่ใช้เพื่อการสมัครเข้าร่วมกับ กรีน ไดร์ฟ หรือข้อมูลที่ยืนยันความเป็นส่วนตัวซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียง ชื่อของท่าน, ชื่อบริษัท, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, ภาพของท่าน, ทะเบียนโรงงาน, บัตรประจำตัวผู้ขับขี่, ข้อมูลยานพาหนะและประกันภัย

2.3       “แพลตฟอร์ม” หมายถึง แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของ กรีน ไดร์ฟ, พอร์ทัลหรือเว็บไซต์ที่เมื่อใช้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่น จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำเรื่องขอ หรือเข้าถึง สื่อสารหรือแจ้งวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ได้

2.4       “บริการ” หมายถึง การให้บริการเป็นตัวกลาง/เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามผ่านทางแอปพลิเคชั่น, แพลตฟอร์ม และ/หรือ ซอฟต์แวร์

2.5       “ซอฟต์แวร์” หมายถึง ซอฟต์แวร์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชั่นซึ่งจัดหาให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง โดยกรีน ไดร์ฟ

 1. คำรับรอง รับประกัน และข้อผูกพันของผู้ใช้งาน และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

3.1       สำหรับผู้ใช้งาน: ในการใช้บริการ ท่านได้รับรอง รับประกัน และยอมผูกพัน ตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

3.1.1.   ท่านมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปี หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายเพื่อเข้าร่วมข้อตกลงนี้

3.1.2.   ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านมอบให้เป็นข้อมูลที่เที่ยงตรง ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยท่านตกลงรับผิดชอบต่อการดูแลและอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความเที่ยงตรง, ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่ท่านใช้บริการ และ/หรือผูกพันตามข้อตกลงนี้ ท่านเข้าใจว่าหากข้อมูลของท่านนั้นไม่เป็นความจริง, ไม่มีความเที่ยงตรง, ไม่เป็นปัจจุบันและไม่สมบูรณ์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม กรีน ไดร์ฟ มีสิทธิที่จะระงับข้อตกลงและระงับการใช้บริการของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.1.3.   ท่านจะใช้บริการ แอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์ม, และบริการของเราตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้และอยู่ภายใต้กฎหมาย

3.1.4.   ท่านจะต้องเก็บรหัสผ่านบัญชีหรือข้อมูลยืนยันตัวซึ่งสามารถใช้เข้าถึงการบริการที่เรามอบให้ อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ

3.1.5.   ท่านตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ มีการละเมิดความปลอดภัยเกิดขึ้น

3.1.6.   ท่านจะใช้แอปพลิเคชั่นตามวัตถุประสงค์ที่กรีน ไดร์ฟ กำหนดเท่านั้น และต้องไม่หาประโยชน์ทางการค้าจากแอปพลิเคชั่นโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียง การปรับเปลี่ยนเนื้อหาใดๆ ของแอปพลิชั่น หรือคัดลอก, ทำใหม่, แสดงในที่สาธารณะ, จำหน่ายหรือใช้เพื่อการติดต่อทางธุรกิจและสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.1.8.   ท่านจะต้องไม่ให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลส่วนตัวหรือสถานะผู้ใช้งานของท่าน และท่านไม่สามารถกำหนดหรือส่งต่อบัญชีผู้ใช้งานของท่านแก่ผู้ใด;

3.1.9.   ท่านจะต้องมอบหลักฐานยืนยันตน หรือเอกสารใด ซึ่งทางเราจะร้องขออย่าง
                       สมเหตุสมผล;

3.1.10. ท่านตกลงว่า สำหรับบรรดากากอุตสาหกรรม วัตถุดิบ และสินค้าใดๆ ที่จะใช้บริการจัดส่งของผู้ให้บริการบุคคลที่สามผ่านแอปพลิเคชั่นของกรีน ไดร์ฟ นั้น จะต้องถูกบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ตามลักษณะและประเภทของกากอุตสาหกรรม วัตถุดิบ และ/หรือ สินค้านั้นๆ

3.1.11  ท่านจะต้องไม่ใช้แอปพลิเคชั่นในการเก็บหรือส่งสิ่งใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย หรือ เป็นอันตรายต่อผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นใด;

3.1.12. ท่านจะต้องไม่ใช้แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์เพื่อก่อให้เกิดความรำคาญ หรือประพฤติไม่เหมาะสมต่อเราหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม;

3.1.13. ท่านจะต้องไม่คัดลอก หรือจำหน่ายซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาในๆก็ตามโดยไม่มีการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา;

3.1.14. ท่านยินยอมว่า การใช้บริการของท่านจะอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของของกรีน ไดร์ฟ ซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว;

3.1.15. ท่านยินยอมที่จะสนับสนุนกรีน ไดร์ฟในการสืบสวนทั้งภายในและภายนอก ที่อาจจะถูกร้องขอโดยกรีน ไดร์ฟตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือ ข้อบังคับต่างๆ;

3.1.16. ท่านยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดจากตัวท่านเอง หรือจากฝ่ายอื่นๆที่มีผลมาจากการละเมิดข้อตกลงของท่าน

3.1.17. ท่านตกลงให้เบอร์โทรศัพท์และอีเมลล์แอดเดรส ที่ท่านใช้งานตามปกติเพื่อใช้ติดต่อกับกรีน ไดร์ฟและการติดต่ออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของกรีน ไดร์ฟ และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

3.2.      สำหรับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม: ในการรับบริการผ่านกรีน ไดร์ฟนี้ ท่านได้รับรอง รับประกัน และยอมผูกพัน ตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

3.2.1.   ท่านมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปี และมีใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะในประเภทที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อใช้ในการให้บริการรับจ้างขนส่งกากอุตสาหกรรม วัตถุดิบหรือ สินค้าใดๆ;

3.2.2.   ยานพาหนะประเภทรถยนต์ (“ยานพาหนะ”) ซึ่งท่านจะใช้ในการรับให้บริการขนสั่งให้กับผู้ใช้งานนั้น จะต้องอยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน และผ่านมาตรฐานความปลอดภัยอุตสาหกรรมสำหรับยานพาหนะนั้นๆ;

3.2.4.   ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านมอบให้เป็นข้อมูลที่เที่ยงตรง ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยท่านตกลงรับผิดชอบต่อการดูแลและอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความเที่ยงตรง, ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่ท่านใช้บริการ และ/หรือผูกพันตามข้อตกลงนี้ ท่านเข้าใจว่าหากข้อมูลของท่านนั้นไม่เป็นความจริง, ไม่มีความเที่ยงตรง, ไม่เป็นปัจจุบันและไม่สมบูรณ์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม กรีน ไดร์ฟ มีสิทธิที่จะระงับข้อตกลงและระงับการใช้บริการของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.2.5.   ท่านจะต้องเก็บรหัสผ่านบัญชีหรือข้อมูลยืนยันตัวซึ่งสามารถใช้เข้าถึงการบริการ

ที่เรามอบให้ อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ;

3.2.6.   ท่านตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับ

อนุญาตหรือ มีการละเมิดความปลอดภัยเกิดขึ้น;

3.2.7.   ท่านจะใช้แอปพลิเคชั่นตามวัตถุประสงค์ที่กรีน ไดร์ฟ กำหนดเท่านั้น และต้องไม่หาประโยชน์ทางการค้าจากแอปพลิเคชั่นโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียง การปรับเปลี่ยนเนื้อหาใดๆ ของแอปพลิชั่น หรือคัดลอก, ทำใหม่, แสดงในที่สาธารณะ, จำหน่ายหรือใช้เพื่อการติดต่อทางธุรกิจและสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.2.8.   ท่านจะต้องไม่ให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลส่วนตัวหรือสถานะผู้ใช้งานของท่าน และท่านไม่สามารถกำหนดหรือส่งต่อบัญชีผู้ใช้งานของท่านแก่ผู้ใดหรือสิ่งใดก็ตาม;

3.2.9    ท่านจะต้องมอบหลักฐานยืนยันตน หรือเอกสารอื่นๆ, ใบอนุญาต, ใบอนุมัติ ซึ่งทางเราจะร้องขออย่างสมเหตุสมผล;

3.2.10. ท่านตกลงปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อแนะนำทั้งหมดของกรีน ไดร์ฟ รวมไปถึงโดยไม่จำกัดเพียง;

 • ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใดๆ
 • ท่านจะต้องไม่ติดต่อผู้ใช้งาน ด้วยเหตุผลอื่นใดๆนอกเหนือจากการให้บริการ;
 • ห้ามมิให้ท่านกระทำหรือให้ความร่วมมือกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามรายอื่น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือทำลายชื่อเสียงของกรีน ไดร์ฟ และ/หรือ เป็นสาเหตุที่ทำให้กรีน ไดร์ฟเกิดความปั่นปวน โกลาหล หรือการทำงานของกรีน ไดร์ฟหยุดชะงักลง
 • กรีน ไดร์ฟมีความพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะทำให้ท่านได้มีงานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เราจึงต้องการความสนับสนุนจากท่านเกี่ยวกับกิจการส่งเสริมการขายต่างๆ หากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับงานนั้นๆ กรุณาตรวจสอบกับทีมลูกค้าสัมพันธ์ของเราเพื่อสอบถามข้อมูล
 • กรีน ไดร์ฟไม่ยอมรับการเสพยาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ขณะที่ใช้แอพพลิเคชั่นกรีน ไดร์ฟ เพราะนอกจากจะเป็นกระทำผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นการผิดนโยบายด้านความปลอดภัยของกรีน ไดร์ฟอีกด้วย
 • ห้ามผู้ให้บริการบุคคลที่สามครอบครอง มีไว้ หรือเก็บอาวุธทุกประเภท
  ไว้ในรถหรือไว้กับตัว
 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามต้องรับผิดชอบในการรักษาสภาพรถของตนให้อยู่ใน
  สภาพดี และปลอดภัย ตามมาตรฐานที่กำหนดอยู่เสมอ รวมทั้งต้องหมั่นตรวจสุขภาพร่างกายของตนเองตามคำแนะนำหรือข้อกำหนดของกฎหมายหรือกฎระเบียบจากกรีน ไดร์ฟอย่างสม่ำเสมอ
 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามต้องแต่งกายและแสดงกิริยาเป็นที่น่าพึงพอใจ และเหมาะสม รวมทั้งมารยาทในการพูดจากับผู้ใช้งานต้องเป็นไปอย่างสุภาพ
 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามต้องหลีกเลี่ยงความรุนแรงและพฤติกรรมก้าวร้าว ซึ่งกรีน ไดร์ฟถือว่าความปลอดภัยและความมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในการให้บริการ เราจะไม่ให้อภัย ต่อพฤติกรรมความรุนแรง หรือความก้าวร้าวใดๆ
 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็น และการเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติม ตามที่กรีน ไดร์ฟได้จัดขึ้น เราสัญญาว่าจะพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

3.2.11  ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ความสูญหายหรือความเสียหาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบาดเจ็บของบุคคล, การเสียชีวิต, การสูญเสียทรัพย์สินและความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากบริการรับจ้างขนส่งซึ่งให้บริการโดยท่านแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่เกิดมาจากเหตุที่เหนือการควบคุมของท่านหรือการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ หรือการงดเว้นกระทำการใดๆ ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

3.2.12  ห้ามมิให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเปิดหรือตรวจสอบสินค้า และด้วยผลแห่งการนี้ ผู้ให้บริการบุคคลที่สามจึงไม่จำต้องรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายหรือกฎระเบียบของสินค้าที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามขนส่ง

3.2.13. ท่านจะต้องไม่ใช้แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์เพื่อก่อให้เกิดความรำคาญ หรือประพฤติไม่เหมาะสมต่อเราหรือผู้ใช้งาน;

3.2.14. ท่านจะต้องไม่คัดลอก หรือจำหน่ายซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาในๆก็ตามโดยไม่มีการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา;

3.2.15. ท่านยินยอมว่า การใช้บริการของท่านจะอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของของกรีน ไดร์ฟ ซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว;

3.2.16. ท่านยินยอมที่จะสนับสนุนกรีน ไดร์ฟในการสืบสวนทั้งภายในและภายนอก ที่อาจจะถูกร้องขอโดยกรีน ไดร์ฟตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือ ข้อบังคับต่างๆ;

3.1.17. ท่านตกลงให้เบอร์โทรศัพท์และอีเมลล์แอดเดรส ที่ท่านใช้งานตามปกติ เพื่อใช้ติดต่อกับกรีน ไดร์ฟและการติดต่ออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของกรีน ไดร์ฟ และผู้ใช้งาน

 1. ความเข้ากันได้

รูปแบบและเวอร์ชั่นของเราท์เตอร์ที่แตกต่างกัน, เบราว์เซอร์และอุปกรณ์อาจมีเฟิร์มแวร์ที่อาจจะไม่สามารถเข้ากันได้กับแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์ ในระหว่างที่เราดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะรองรับการใช้งานโดยอุปกรณ์และรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปในตลาดและเบราว์เซอร์ทั้งหมดที่มักจะถูกใช้เพื่อเข้าถึงที่แอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้, เราไม่สามารถรับประกันถึงความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์ ต่ออุปกรณ์มือถือรุ่นหนึ่งรุ่นใด หรือฮาร์ดแวร์ใดได้

 1. โปรโมชั่น

กรีน ไดร์ฟ จะทำการออกโปรโมชั่นเป็นระยะๆ โดยเป็นไปตามกฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ กรีน ไดร์ฟ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นใดๆ ตามดุลยพินิจของกรีน ไดร์ฟเองโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบของ กรีน ไดร์ฟ

6.1       กรีน ไดร์ฟ ไม่การันตี รับรอง หรือให้คำมั่นว่าบริการของ กรีน ไดร์ฟ ซอฟแวร์หรือการบริการลูกค้าสัมพันธ์ จะสามารถใช้งานได้ตามที่คาดหมายไว้ในอุปกรณ์โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แทปเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

6.2       กรีน ไดร์ฟ ไม่การันตีหรือรับรองความพร้อม ความต่อเนื่อง ความตรงต่อเวลา ความแม่นยำ หรือท่านภาพของบริการของ กรีน ไดร์ฟ หรือซอฟแวร์

6.3       กรีน ไดร์ฟ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่มิได้เป็นผลโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม หรือความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชั่นในอุปกรณ์ดังกล่าว อันเนื่องมาจากการติดตั้งหรือการใช้ซอฟแวร์ของ กรีน ไดร์ฟ

6.4       กรีน ไดร์ฟ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสุขภาพหรือร่างกายของผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือบุคคลใดๆ ความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความครอบครองของผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือบุคคลใด หรือความเสียหายโดยอ้อม ซึ่งเกิดจากการให้บริการของ กรีน ไดร์ฟ หรือพฤติการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หรือกระบวนการขนส่งสินค้า การขนส่งสินค้าใดๆ ระหว่างผู้ใช้งานและผู้ให้บริการบุคคลที่สามนั้น ถือเป็นสัญญาว่าจ้างโดยตรงระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบุคคลที่สามเอง โดยกรีน ไดร์ฟ มิได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาดังกล่าวด้วย

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและเขตอำนาจของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย